KMA

Vårt arbete med

Kvalitet

Företagets processorienterade arbete ligger till grund för en genomgående hög kvalitet i de moment som utförs. Utöver företagets värdeord och övergripande kvalitet-, miljö och arbetsmiljöpolicy skall vårt arbete ha sin utgångspunkt i långsiktiga kundrelationer med god anpassningsförmåga till kundens skiftande behov och önskemål. Vi ser våra leverantörer i konkurrensutsatta affärsrelationer som långsiktiga samarbetspartners vilket stödjer oss i våra kvalitetsmål. Vår personal skall vara yrkeskunnig och utbildad för att möta kundens kvalitetskrav. Maskiner och produktionsutrustning skall investeras för att nå bästa kvalitetsnivå på de produkter vi producerar.

Vårt arbete med

Miljö

Verksamhetens produktion är uppbyggd för minimal miljöpåverkan. Vi väljer råmaterial efter minsta miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt. Arbetsmiljösynpunkter och BASTA ska beaktas vid inköp av förbrukningsmaterial och övrig utrustning. Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i en egen analys. Vidare har vi bedömt de olika miljöaspekterna och identifierat de betydande miljöaspekterna. Resultatet av den kartläggningen visar att vår kärnverksamhet ej har en betydande miljöpåverkan. Det framgick att transporterna som sker från vår fabrik är vad vi skall fokusera vårt miljöarbete på. Vi försöker därför alltid anpassa våra byggnationer och leveranser så att så få transportbilar som möjligt behöver användas för leverans. Detta gör vi genom att maximera antalet lätta väggelement på varje transport, vilket gynnar både miljö och kund. Företaget arbetar för minimalt spill vid byggnation och källsorterar det avfall som förekommer.

Vårt arbete med

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö präglas inte bara av frånvaron av tillbud och olyckor, utan även av en delaktighet och möjlighet att själv förbättra arbetet. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktig för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. De risker som upptäcks skall dokumenteras, hanteras och åtgärdas enligt rutin.